Mediacje rówieśnicze i szkolne

Szkolenie dedykowane jest dla szkół oraz placówek oświatowych i obejmuje całościowy program wdrożeniowy mediacji opracowany w 3 modułach:

 • 1. szkolenie rady pedagogicznej - min. 3 godziny;
 • 2. spotkania informacyjnych dla rodziców i uczniów – 1 spotkanie 45 - 60 minut;
 • 3. warsztaty dla uczniów – mediatorów rówieśniczych – 20 godzin.

Szkoła/ placówka oświatowa sama decyduje o zakresie szkolenia.
Celem szkolenia jest upowszechnienie mediacji w szkołach/ placówkach oświatowych i kształtowanie umiejętności konstruktywnego podejścia do konfliktów, w tym myślenia o konflikcie w kategoriach problemu do rozwiązania. Dzięki wzmocnieniu kompetencji społecznych w środowisku szkolnym istnieje szansa na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

Moduł 1 – Wersja podstawowa - szkolenie rady pedagogicznej

 • 1. Psychologia konfliktu.
 • 2. Mediacja – zarządzanie konfliktem.
 • 3. Idea i zasady mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.
 • 4. Mediacje w środowisku szkolnym – mediacje rówieśnicze a szkolne.
 • 5. Profil profesjonalnego mediatora.
 • 6. Procedura wdrażania mediacji w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie ze standardami Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • 7. Prawo do mediacji a Statut szkoły.
 • 8. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole a ADR.
 • 9. Regulamin Mediacji.
 • 10. Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych.
 • 11. Lider mediacji w szkole.
 • 12. Dokumentacja mediacji – formularz mediacji, ugoda, rejestr przebiegu mediacji.
 • 13. Spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów.
 • 14. Warsztaty dla mediatorów rówieśniczych- treści i wymogi formalne.
 • 15. Przykładowe scenariusze lekcji wychowawczej nt. mediacji.
 • 16. Tydzień Mediacji i inne działania promocyjne.
 • 17. Budowanie sieci współpracy.

Moduł 2 – wersja rozszerzona - spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów.

Propozycja obejmuje możliwość przeprowadzenia spotkań informacyjnych na temat mediacji rówieśniczych i szkolnych dla rodziców i uczniów, przeprowadzonych przez czynnego mediatora sądowego.

Moduł 3 – wersja rozszerzona max. - warsztaty dla mediatorów rówieśniczych.

Program szkolenia dla uczniów został opracowany na podstawie standardów mediacji rówieśniczej w korelacji z doświadczeniami z praktyki mediatora sądowego oraz nauczyciela. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi budującymi świadomość mediacyjną uczniów, a symulacje mediacji rozwijają ich kompetencje w zakresie funkcjonalnej komunikacji interpersonalnej i przygotowują kandydatów do roli profesjonalnego mediatora rówieśniczego.

Zasady organizacji warsztatów ustalane są indywidualnie ze szkołą / placówką oświatową.
Szkolenie prowadzone jest przez mediatora sądowego i nauczyciela.

CERTYFIKAT:

Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Szkoła/ placówka oświatowa otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci wzorów dokumentów oraz kompendium wiedzy z zakresu mediacji oświatowych na spotkania informacyjne dla rodziców/ uczniów i przykładowe scenariusze godzin wychowawczych.

KOSZT:

1 godzina dydaktyczna – 50 zł + koszty dojazdu

Warsztaty dla mediatorów rówieśniczych – koszt ustalany jest indywidualne ze szkołą /placówką oświatową w zależności od uwarunkowań organizacyjnych.

Lider mediacji rówieśniczej w szkole

Szkolenie dedykowane nauczycielom, wychowawcom, pedagogom zainteresowanym pełnieniem funkcji koordynatora mediacji rówieśniczej w szkole/ placówce oświatowej.
Szkolenia są organizowane dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników – min. 5 osób.
Wymiar czasowy szkolenia, jego termin i miejsce realizacji ustalane są w porozumieniu z Klientem.
Koszt szkolenia- 150 zł / od osoby /

Moduł 1- Wprowadzenie do mediacji

 • 1. Podstawy prawne mediacji.
 • 2. Idea, zasady i „procedura” mediacji.
 • 3. Mediacja- zarządzanie konfliktem.

Moduł 2 – Trening komunikacji interpersonalnej

 • 1. Sztuka zadawania pytań.
 • 2. Efektywna komunikacja w mediacji.
 • 3. Budowanie porozumienia opartego na wartościach, potrzebach, interesach.
 • 4. Elementy coachingu w mediacji – coaching konfliktu.

Moduł 3 – Mediacja w szkole - nauka odpowiedzialności i szacunku.

 • 1. Rodzaje mediacji w oświacie.
 • 2. Mediacja rówieśnicza a mediacja szkolna.
 • 3. Nauczyciel – lider – jego rola i zadania.
 • 4. Szkolne Centrum Mediacji.
 • 5. Dobra praktyka - budowanie sieci współpracy.

CERTYFIKAT:

Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Każdy z Uczestników otrzymuje wzory dokumentów i formularzy oraz kompendium wiedzy z zakresu mediacji oświatowych i przykładowe scenariusze godzin wychowawczych nt. mediacji.

Konflikty interpersonalne i ich wpływ na życie seniorów.

Szkolenie jest dedykowane dla seniorów zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej lub zrzeszonych w Klubach Seniorów.
Organizowane jest dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników.
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.
Wymiar czasowy szkolenia, jego termin i miejsce realizacji ustalane są w porozumieniu z Klientem.
Koszt szkolenia- 100 zł/h
Celem szkolenia jest:
dostarczenie wiedzy w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozróżniania uczuć i emocji, dynamiki uczuć oraz ich wpływu na zachowanie, dostarczenie wiedzy i zdolności motywowania się i kierowania emocjami, kształcenie umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób, aktywnego słuchania i akceptacji uczuć, zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, modelowania dobrej komunikacji i wspomagania negocjacji, zrozumienie procesu zmiany, poznanie różnic interpersonalnych w procesie zmiany.

Moduł 1 – W świecie konfliktów

 • 1. Definicja konfliktu, rodzaje i przyczyny powstawania sporów.
 • 2. Psychologia konfliktu – spirala i eskalacja.
 • 3. Dobre strony konfliktu.

Moduł 2- Trening komunikacji interpersonalnej

 • 1. Bariery w komunikacji i błędy poznawcze.
 • 2. Efektywna komunikacja – słuchanie a usłyszenie.
 • 3. Zarządzanie emocjami:
  1. Świadomość siebie – kwestionariusz stylu interpersonalnego.
  2. Zmiana problemu/trudności na cel - analiza SMART.
  3. Umiejętność zmiany perspektywy w konflikcie.
  4. Porozmawiajmy o emocjach- elementy biblioterapii.
  5. Postawy wobec zmiany.
 • 4. Kluczowe umiejętności – empatia i asertywność.

Moduł 3 – W drodze do porozumienia

 • 1. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • 2. Mediacja – zarządzanie konfliktem.
 • 3. Profil profesjonalnego mediatora.
 • 4. Symulacje mediacji.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

Szkolenie podstawowe dedykowane jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zainteresowanych możliwością rozwiązywania sporów z petentem w drodze mediacji. Jest organizowane dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników. Wymiar czasowy szkolenia, jego termin i miejsce realizacji ustalane są w porozumieniu z Klientem.

Koszt szkolenia – 150 zł/1 h

 • 1. Regulacje prawne dotyczące mediacji administracyjnej.
 • 2. Idea i zasady mediacji.
 • 2. Mediacja w świetle kodeksu postępowania administracyjnego – polubowne załatwienie kwestii spornych oraz skuteczny instrument zapobiegania przewlekłości postępowania.
 • 3. Uczestnicy postępowania mediacyjnego.
 • 4. Procedura mediacji - jak zainicjować mediację i gdzie szukać mediatora?
 • 5. Zakres spraw możliwych do objęcia postępowaniem mediacyjnym?
 • 6. Dobrowolność a obligatoryjność w mediacji.
 • 7. Akt kończący postępowanie mediacyjne i jego skutki prawne.
 • 8. Wymogi formalne postępowania mediacyjnego.

CERTYFIKAT:

Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.