Koszty mediacji.

Mediacja ze skierowania sądu

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

WAŻNE!

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Należności, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

W sprawach karnych koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.

Koszty mediacji ze skierowania sądowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku


Mediacja umowna

Złożenie wniosku i spotkanie informacyjne jest bezpłatne.

Zasadą jest pokrywanie kosztów mediacji przez strony w równych częściach, ale dopuszczalne są inne ustalenia.

Koszty uzależnione są od istoty sprawy:

  • w sprawach majątkowych koszty nie przekraczają 1% wartości przedmiotu sporu,
  • w sprawach niemajątkowych obowiązuje indywidualnie uzgadniana opłata ryczałtowa.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednio w kancelarii.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji można pobrać tutaj.