Mediacja karna

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw skierowanych z sądu przez wydział karny, policję oraz prokuraturę.

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte z urzędu (przez sąd, prokuratora lub inny prowadzący sprawę organ ścigania) lub na wniosek którejś ze stron (ale tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą zgodę na tę formę porozumienia).

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

  • Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.
  • W sprawie z oskarżenia publicznego ugoda zawarta przed mediatorem jest dokumentem zawierającym zgodne deklaracje stron co do sposobu zakończenia sprawy. Nie ma ona mocy prawnej, stąd też w sprawie takiej musi zostać wydany wyrok. Sąd bierze jednak pod uwagę treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy, co może skutkować dla sprawcy: uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze, uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, nadzwyczajnym złagodzeniem kary, odstąpieniem od wymierzenia kary, a nawet od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach.
  • W sprawie z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd przed rozprawą główną.