Mediacja administracyjna

Mediacja administracyjna może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

Chodzi przede wszystkim o sprawy w których występują strony o spornych interesach (jak np. tzw. spory sąsiedzkie lub spory długotrwałe między stronami), jak też sprawy, w których mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym.

Mediacja może być prowadzona:

  • między organem, który załatwia daną sprawę, a stroną lub stronami tego postępowania.
  • wyłącznie pomiędzy stronami postępowania.

Kto poprowadzi mediację?

Mediacja prowadzona jest przez bezstronną osobę trzecią – mediatora.

Jego podstawowym zadaniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami mediacji.

Mediatorem może być przede wszystkim osoba wpisana na listę stałych mediatorów (takie listy prowadzą prezesi sądów okręgowych) bądź na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową czy uczelnię (te listy także są przekazywane prezesom sądów okręgowych).

Jak zainicjować mediację?

Z inicjatywy (wniosku) strony, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona, jeżeli organ uzna, że charakter sprawy pozwala na przeprowadzenie mediacji, to zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji pozostałe strony.

Natomiast organ administracji może zainicjować mediację, w której sam będzie uczestniczył (tj. między organem a stroną; zwłaszcza, jeśli celem mediacji ma być rozważenie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy), albo skierować do mediacji strony (gdy załatwienie sprawy utrudnia spór między stronami). Wówczas organ zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji wszystkie strony.

Jeżeli więc z inicjatywą przeprowadzenia mediacji wystąpi organ bądź inna strona,to strona będzie uczestnikiem mediacji tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Także w tym przypadku ma ona wpływ na to, kto będzie mediatorem – wyrażając zgodę na udział w mediacji, może zaproponować swojego kandydata na mediatora. Organ sam wskaże mediatora profesjonalnego wówczas, gdy strony wyrażą zgodę na samą mediację, lecz nie dojdą do porozumienia co do wyboru mediatora.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji przez stronę/ strony oraz wybór mediatora musi nastąpić w terminie 14 dni.


Na jakich zasadach przeprowadzana jest mediacja?

  • Organ wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.
  • Odracza rozpatrzenie sprawy na 2 miesiące (wyjątkowo możliwe jest przedłużenie do 3 miesięcy).

Mediacja może pomóc wyjaśnić sprawę i szybko ją załatwić.

Dzięki niej organ może łatwiej ustalić fakty (np. dzięki informacjom uzyskanym od stron), uzyskać dowody, wyjaśnić stronom stan sprawy i przesłanki wynikające z obowiązującego prawa, którymi się kieruje załatwiając sprawę.

Może to przyczynić się do tego, że strony zaakceptują treść wydanej następnie decyzji i nie zaskarżą jej – dzięki temu sprawa zostanie szybciej i ostatecznie zakończona.